Wskaźniki określające granice działań ruchowych

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne

Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii
i stacji kolejowych

Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Sygnalizacja świetlna

Wstęp
Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
. .
w5.jpgWskaźnik W5 oznacza granicę przetaczania. Wskaźnik ten ustawiany jest w odlegości co najmniej 100 m przed semaforem wjazdowym (patrząc w kierunku szlaku) przy tych torach, na których zachodzi potrzeba stałego oznaczenia granicy, do której przetaczanie jest dozwolone.
Uwaga: Przetaczanie poza ten wskaźnik wymaga każdorazowo pozwolenia dyżurnego ruchu.
stacyjka-5.jpg
Przykład umieszczenia wskaźnika W5 pomiędzy głowicą zwrotnicową a semaforem wjazdowym.
w5_yu*****  Wskaźnik o tym samym znaczeniu co W5. Spotykany w zdecydowanej większości przypadków jako słupek lub sporadycznie jako tablica pokryta materiałem odblaskowym. Występowanie - kraje byłej Jugosławii z wyjątkiem Bośni i Hercegowiny.
w5_cz*****  Wskaźnik o tym samym znaczeniu co W5. Spotykany jako słupek. Występowanie - Republika Czeska i Słowacja.
w16.jpgWskaźnik W16 oznacza początek drogi hamowania pociągu przed przystankiem osobowym.
w4.jpgWskaźnik W4 oznacza miejsce na stacji, przystanku osobowym lub posterunku osłonnym, do którego ma dojechać czoło zatrzymującego się tam pociągu.
Uwaga: Jeżeli koniec peronu nie znajduje się w pobliżu ukresu, to wskaźnik ten ustawiony przy tym końcu peronu odnosi się tylko do pociągów pasażerskich.
stacyjka-4.jpg
Sposób rozmieszczania wskaźników W4 i W16 w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku osobowego nie mającego semaforów.
w4_cz*****  Wskaźnik o tym samym znaczeniu co W4. Konec nástupiště. Występowanie - Republika Czeska i Słowacja.
w4_bg*****  Wskaźnik o tym samym znaczeniu co W4. Występowanie - Bułgaria.
w4_yu*****  Wskaźnik o tym samym znaczeniu co W4. Występowanie - kraje byłej Jugosławii.
w32.jpgWskaźnik W32 oznacza miejsce zatrzymania na stacji albo przystanku osobowym czoła pociągu o długości (w metrach) podanej na tym wskaźniku. Najczęściej spotykane wartości to 100, 150 lub 200 m.
w27_ro_a.jpg*****  Punkt handlowy lub przystanek odległy jest o 1000 m. Występowanie - Rumunia.
w27_ro_b.jpg*****  Punkt handlowy lub przystanek odległy jest o 900 m. Występowanie - Rumunia.
w23.jpgWskaźnik W23 (żółty słupek ustawiony przy torze) oznacza początek odcinka izolowanego torowego lub zwrotnicowego.
w17.jpgWskaźnik W17 (ukres torowy) oznacza miejsce przy zbiegających się torach, dokąd wolno tor zająć taborem. Wskaźnik ten umieszcza się między szynami wewnętrznymi odgałęzienia torów, w miejscu gdzie odległość między osiami torów wynosi 3,5 m (na liniach wytypowanych nawet 3,62 m lub 3,75 m).
stacyjka-6.jpg
Rozmieszczenie wskaźników ukresowych w obrębie głowicy zwrotnicowej.
w28.jpgWskaźnik W28 oznacza miejsce zmiany i obowiązujący od tego momentu nowy numer kanału łączności radiowej.
w29.jpgWskaźnik W29 nakazuje nawiązanie łączności radiowej z dyżurnym ruchu odcinkowym. Wskaźnik ten stosuje sie na odcinkach linii, na których ruch prowadzony jest na podstawie radiotelefonicznego porozumiewania się dyżurnego ruchu odcinkowego z maszynistą pojazdu trakcyjnego. Jest ustawiany po prawej stronie toru przed mijanką bezobsługową w odległości co najmniej 1600 m przed samoczynnie działającym semaforem wjazdowym.
Uwaga: Wskaźnik ten nie jest w nocy podświetlany, tło na wskaźniku powinno być wykonane z materiału odblaskowego.
w30.jpgWskaźnik W30 oznacza prędkość, z jaką należy przejeżdżać przez automatyczną wagę podczas ważenia składu. Odległość ustawienia wskaźnika od wagi (po obu jej stronach) jest podawana w dokumentacji technicznej wagi.
w33.jpgWskaźnik W33 oznacza początek obszaru obowiązywania systemu ERTMS/GSM-R.
w34.jpgWskaźnik W34 oznacza koniec obszaru obowiązywania systemu ERTMS/GSM-R.
w6.jpgWskaźnik W6 nakazuje maszyniście podanie sygnału "Baczność" - jednego długiego tonu gwizdawką lub syreną lokomotywy.
w6_lt*****  Wskaźnik o tym samym znaczeniu co W6 nakazuje podanie jednego długiego sygnału dźwiękowego. Jest instalowany przed tunelami, mostami, przejazdami kolejowymi i innymi miejscami określonymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej. Występowanie - Litwa, Białoruś, Ukraina.
w6_a.jpgWskaźnik W6a oznacza skrzyżowanie szlaku z drogą kołową i nakazuje maszyniście podanie sygnału "Baczność".
w6_a_2Ten sam wskaźnik W6a w wersji podwójnej oznacza skrzyżowanie szlaku z drogą kołową i nakazuje maszyniście podanie sygnału "Baczność" wielokrotnie. Zastosowanie w sytuacjach szczególnych.
w6_bg*****  Wskaźnik o tym samym znaczeniu co W6a. Spotykany jako słupek. Instalowany w odległości 600 m przed przejazdami kolejowymi. Występowanie - Bułgaria.
w6_yu*****  Wskaźnik o tym samym znaczeniu co W6a. Spotykany w zdecydowanej większości przypadków jako słupek lub sporadycznie jako tablica pokryta materiałem odblaskowym. Instalowany w odległości 500 m przed przejazdami kolejowymi, które nie są wyposażone w rogatki, półrogatki lub sygnalizację świetlną informujących o zbliżającym się pociągu. Występowanie - kraje byłej Jugosławii z wyjątkiem Bośni i Hercegowiny.
w7_yu*****  Początek drogi hamowania przed niezabezpieczonym przejazdem kolejowym. Spotykany w zdecydowanej większości przypadków jako słupek lub sporadycznie jako tablica pokryta materiałem odblaskowym. Występowanie - kraje byłej Jugosławii z wyjątkiem Bośni i Hercegowiny.
w7.jpgWskaźnik W7 informuje o ludziach pracujących na torze i nakazuje maszyniście podanie sygnału "Baczność". Jest ustawiany w odległości od 300 do 500 m przed miejscem prowadzenia robót na torze w zależności od warunków miejscowych.
w7_hu*****  Wskaźnik o tym samym znaczeniu co W7. Informuje o ludziach pracujących na torze i nakazuje maszyniście podanie sygnału "Uwaga". Sygnał ten należy kilkakrotnie powtórzyć, aż do przybycia na miejsce pracy na linii. Występowanie - kraje byłej Jugosławii oraz Węgry.
w7_ro*****  Wskaźnik o tym samym znaczeniu co W7. Informuje o ludziach pracujących na torze w odległości 1200 m od wskaźnika. Występowanie - Rumunia.
w27.jpgWskaźnik W27 oznacza miejsce zmiany i obowiązującą od tego miejsca największą dopuszczalną prędkość. Jest ona podawana w dziesiątkach km/h. Wskaźnik ten jest sukcesywnie wycofywany z użytku i zastępowany wskaźnikiem W27a.
w27.jpgWskaźnik W27a oznacza miejsce zmiany i obowiązującą od tego miejsca największą dopuszczalną prędkość. Jest ona podawana w dziesiątkach km/h. Wskaźnik ten ustawiany jest na szlaku w miejscu zmiany największej dozwolonej prędkości drogowej.
Uwaga 1: Wskaźniki W27 oraz W27a ustawiane są bezpośrednio obok toru, do którego się odnoszą. W nocy nie są oświetlane, cyfry na wskaźniku powinny być wykonane z materiałów odblaskowych.
Uwaga 2: W przypadku zmiany prędkości w obrębie stacji oba powyższe wskaźniki ustawia się go według następujących zasad:
 a) przy zmniejszeniu prędkości - przed pierwszą zwrotnicą.
 b) przy zwiększaniu prędkości - za ostatnią zwrotnicą.
w27_yu_a.jpg*****  Wskaźnik informujący o oczekiwanej zmianie prędkości szlakowej podawanej w km/h. Występowanie - kraje byłej Jugosławii.
w27_yu_a.jpg*****  Wskaźnik definiujący granicę wskazania przedstawionego powyżej - początek obowiązywania zmiany (na ogół zmniejszenia) prędkości obowiązującej na szlaku. Występowanie - kraje byłej Jugosławii.
w27_yu_b.jpg*****  Wskaźnik definiujący granicę wskazania przedstawionego powyżej - koniec obowiązywania zmiany (na ogół zmniejszenia) prędkości obowiązującej na szlaku. Występowanie - kraje byłej Jugosławii.
w14_gr_a*****  W odległości od 200 m do 600 m (zależy to od zasadniczej prędkości szlakowej na danej linii) nastąpi ograniczenie ruchu do wartości (w km/h) podanej na górze wskaźnika. Występowanie - Grecja.
w14_gr_b*****  Początek ograniczenia prędkości do wartości (w km/h) podanej na dole wskaźnika. Występowanie - Grecja.
w8.jpgWskaźnik ograniczenia prędkości W8 stosuje się w celu informowania o konieczności zmniejszania prędkości pociągów przez czas dłuższy niż 30 dni - jest to tzw. ograniczenie długotrwałe i jest ono ujęte w wykazie ostrzeżeń stałych. Liczba w środku wskaźnika oznacza dopuszczalną prędkość w dziesiątkach km/h. Jej brak oznacza prędkość 20 km/h.
w8_x.jpgJeżeli nie można ustawić tego wskaźnika z zachowaniem skrajni, stosuje się jego wersję skierowaną odwrotnie i umieszcza wskaźnik nisko na poziomie główki szyny.
Uwaga 1: Wskaźnik ten ustawia się w odległości drogi hamowania obowiązującej na danej linii, w nocy nie jest on podświetlany.
Uwaga 2: W przypadku konieczności zmniejszenia prędkości pociągów w obrębie stacji na całej jej długości należy ustawić wskaźnik przy tarczy ostrzegawczej odnoszącej się do semafora wjazdowego.
Dla oznaczenia - w miarę potrzeby - początku i końca odcinka, przez który należy przejeżdżać z ograniczoną prędkością przy ostrzeżeniach stałych, stosuje się wskaźniki W9a i W9b:
w9_a.jpgWskaźnik W9a.
w9_b.jpgWskaźnik W9b.
Wskaźnik W9a oznacza początek, a wskaźnik W9b koniec odcinka, przez który należy przejeżdżać z ograniczeniem prędkości wprowadzonym długotrwale.
Uwaga: Wskaźniki te w nocy nie są podświetlane.

Podobne znaczenie mają wskaźniki W14a i W14b - z tą różnicą, że sygnalizują one początek i koniec doraźnego ograniczenia prędkości pociągów.
Sygnałem zasadniczym doraźnego ograniczenia prędkości pociągów jest oczywiście tarcza ostrzegawcza D6.

w14_a.jpgWskaźnik W14a.
w14_b.jpgWskaźnik W14b.
Wskaźnik W14a oznacza początek, a wskaźnik W14b koniec odcinka, przez który należy przejeżdżać z ograniczeniem prędkości wprowadzonym doraźnie. W nocy wskaźniki te (w przeciwieństwie do W9a i W9b) są oświetlone.
w14_cz_z*****  Początek ograniczenia prędkości. Występowanie - Republika Czeska i Słowacja.
w14_cz_k*****  Koniec ograniczenia prędkości. Występowanie - Republika Czeska i Słowacja.
w14_ro_a*****  Tarcza informująca o ograniczeniu prędkości mającym nastąpić za 1000 m. Występowanie - Rumunia.
w14_ro_b*****  Tarcza informująca o początku ograniczenia prędkości. Występowanie - Rumunia.
w14_ro.jpgWskaźniki te stawia się 300 m (3 linie), 200 m (2 linie) i 100 m (1 linia) przed tarczą informującą o spodziewanym ograniczeniu prędkości. Występowanie - Rumunia.
stacyjka-14
Przykład sygnalizowania odcinka ze zmniejszoną prędkością stosowany w Rumunii.
w10_a.jpgWskaźnik W10a.
w10_b.jpgWskaźnik W10b.
Wskaźniki te informują o początku i końcu popychania pociągu przez lokomotywę popychającą:
  1. Wskaźnik W10a umieszcza się 100 m przed miejscem, od którego należy rozpocząć popychanie.
  2. Wskaźnik W10b umieszcza się w miejscu, od którego należy zaprzestać popychania.
w12.jpgWskaźnik W12 nakazuje drużynie parowozu zakropienie a następnie zamknięcie klap popielnika. Ustawia się go 200 m przed mostami, wiaduktami, itp.
Z ogólnie znanych powodów wskaźnik ten na sieci PKP ma zasadniczo już tylko znaczenie historyczne...
w13_1 (5 kB)Wskaźnik W13 "pojedyńczy" służący do oznaczenia pojedynczej przeszkody.
w13_2 (7 kB)Wskaźnik W13 "podwójny" służący do oznaczenia dwóch przeszkód odległych od siebie mniej niż 150 m.
Wskaźnik W13 nakazuje podniesienie noży i zamknięcie skrzydeł pługa odśnieżnego lub zachowanie szczególnej ostrożności przy pracy podbijarek, oczyszczarek tłucznia i innych maszyn torowych. Ogólnie - nakazuje wyłączenie tych urządzeń ze stanu pracy.
Ustawia się go 50 m przed miejscami typu skrzyżowanie z drogą kołową, głowica zwrotnicowa, czujnik szynowy, wiadukt lub most.
stacyjka-7.jpg
Przykładowe ustawienia wskaźników W10, W12 i W13 wzywających do określonej obsługi pojazdu szynowego.
A - B jest odcinkiem, na którym należy dokonać popychania pociągu.
w27_lt_a*****  Punkt początkowy i prędkość automatycznego testu hamowania. Występowanie - Litwa.
w27_lt_b*****  Miejsce i prędkość zakończenia automatycznego testu hamowania. Występowanie - Litwa.
w35_lt_a*****  Skrzyżowanie linii kolejowej z gazociągiem. Występowanie - Litwa.
w35_lt_b*****  Skrzyżowanie linii kolejowej z rurociągiem przesyłającym paliwo. Występowanie - Litwa.
w10_cz_a*****  Początek szyny zębatej. Występowanie - Republika Czeska (odcinek Tanvald - Kořenov) i Słowacja (stacja Štrbské Pleso).
w10_cz_b*****  Koniec szyny zębatej. Występowanie - Republika Czeska (odcinek Tanvald - Kořenov) i Słowacja (stacja Štrbské Pleso).
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 23 kwietnia 2022 2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.398 sek