Wskaźniki określające granice działań ruchowych

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne
Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
w5.jpgWskaźnik W5 oznacza granicę przetaczania. Wskaźnik ten ustawiany jest w odlegości co najmniej 100 m przed semaforem wjazdowym (patrząc w kierunku szlaku) przy tych torach, na których zachodzi potrzeba stałego oznaczenia granicy, do której przetaczanie jest dozwolone.
Uwaga: Przetaczanie poza ten wskaźnik wymaga każdorazowo pozwolenia dyżurnego ruchu.
stacyjka-5.jpg
Przykład umieszczenia wskaźnika W5 pomiędzy głowicą zwrotnicową a semaforem wjazdowym.
w16.jpgWskaźnik W16 oznacza początek drogi hamowania pociągu przed przystankiem osobowym.
w4.jpgWskaźnik W4 oznacza miejsce na stacji, przystanku osobowym lub posterunku osłonnym, do którego ma dojechać czoło zatrzymującego się tam pociągu.
Uwaga: Jeżeli koniec peronu nie znajduje się w pobliżu ukresu, to wskaźnik ten ustawiony przy tym końcu peronu odnosi się tylko do pociągów pasażerskich.
stacyjka-4.jpg
Sposób rozmieszczania wskaźników W4 i W16 w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku osobowego nie mającego semaforów.
w32.jpgWskaźnik W32 oznacza miejsce zatrzymania na stacji albo przystanku osobowym czoła pociągu o długości (w metrach) podanej na tym wskaźniku. Najczęściej spotykane wartości to 100, 150 lub 200 m.
w23.jpgWskaźnik W23 (żółty słupek ustawiony przy torze) oznacza początek odcinka izolowanego torowego lub zwrotnicowego.
w17.jpgWskaźnik W17 (ukres torowy) oznacza miejsce przy zbiegających się torach, dokąd wolno tor zająć taborem. Wskaźnik ten umieszcza się między szynami wewnętrznymi odgałęzienia torów, w miejscu gdzie odległość między osiami torów wynosi 3,5 m (na liniach wytypowanych nawet 3,62 m lub 3,75 m).
stacyjka-6.jpg
Rozmieszczenie wskaźników ukresowych w obrębie głowicy zwrotnicowej.
w28.jpgWskaźnik W28 oznacza miejsce zmiany i obowiązujący od tego momentu nowy numer kanału łączności radiowej.
w29.jpgWskaźnik W29 nakazuje nawiązanie łączności radiowej z dyżurnym ruchu odcinkowym. Wskaźnik ten stosuje sie na odcinkach linii, na których ruch prowadzony jest na podstawie radiotelefonicznego porozumiewania się dyżurnego ruchu odcinkowego z maszynistą pojazdu trakcyjnego. Jest ustawiany po prawej stronie toru przed mijanką bezobsługową w odległości co najmniej 1600 m przed samoczynnie działającym semaforem wjazdowym.
Uwaga: Wskaźnik W29 nie jest w nocy podświetlany.
w30.jpgWskaźnik W30 oznacza prędkość, z jaką należy przejeżdżać przez automatyczną wagę podczas ważenia składu. Odległość ustawienia wskaźnika od wagi (po obu jej stronach) jest podawana w dokumentacji technicznej wagi.
w33.jpgWskaźnik W33 oznacza początek obszaru obowiązywania systemu ERTMS/GSM-R.
w34.jpgWskaźnik W34 oznacza koniec obszaru obowiązywania systemu ERTMS/GSM-R.
w6.jpgWskaźnik W6 nakazuje maszyniście podanie sygnału "Baczność" - jednego długiego tonu gwizdawką lub syreną lokomotywy.
w6_a.jpgWskaźnik W6a oznacza skrzyżowanie szlaku z drogą kołową i nakazuje maszyniście podanie sygnału "Baczność".
w7.jpgWskaźnik W7 informuje o ludziach pracujących na torze i nakazuje maszyniście podanie sygnału "Baczność".
w27.jpgWskaźnik W27 oznacza miejsce zmiany i obowiązującą od tego miejsca największą dopuszczalną prędkość. Jest ona podawana w dziesiątkach km/h. Wskaźnik ten ustawiany jest na szlaku w miejscu zmiany największej dozwolonej prędkości drogowej, a w przypadku zmiany tej prędkości w obrębie stacji ustawia się go według następujących zasad:
 a) przy zmniejszeniu prędkości - przed pierwszą zwrotnicą.
 b) przy zwiększaniu prędkości - za ostatnią zwrotnicą.
Uwaga: Wskaźniki W27 ustawiane są bezpośrednio obok toru, do którego się odnoszą. W nocy nie są oświetlane, cyfry na wskaźniku powinny być wykonane z materiałów odblaskowych.
w8.jpgWskaźnik W8 stosuje się w celu informowania o konieczności zmniejszania prędkości pociągów przez czas dłuższy niż 30 dni - jest to tzw. ograniczenie długotrwałe i jest ono wtedy ujęte w wykazie ostrzeżeń stałych. Liczba w środku wskaźnika oznacza dopuszczalną prędkość w dziesiątkach km/h.
Uwaga: Wskaźnik W8 ustawia się w odległości drogi hamowania obowiązującej na danej linii, w nocy nie jest on podświetlany.

Dla oznaczenia - w miarę potrzeby - początku i końca odcinka, przez który należy przejeżdżać z ograniczoną prędkością przy ostrzeżeniach stałych, stosuje się wskaźniki W9a i W9b:

w9_a.jpgWskaźnik W9a.
w9_b.jpgWskaźnik W9b.
Wskaźnik W9a oznacza początek, a wskaźnik W9b koniec odcinka, przez który należy przejeżdżać z ograniczeniem prędkości wprowadzonym długotrwale.
Uwaga: Wskaźniki te w nocy nie są podświetlane.

Podobne znaczenie mają wskaźniki W14a i W14b - z tą różnicą, że sygnalizują one początek i koniec doraźnego ograniczenia prędkości pociągów.
Sygnałem zasadniczym doraźnego ograniczenia prędkości pociągów jest oczywiście tarcza ostrzegawcza D6.

w14_a.jpgWskaźnik W14a.
w14_b.jpgWskaźnik W14b.
Wskaźnik W14a oznacza początek, a wskaźnik W14b koniec odcinka, przez który należy przejeżdżać z ograniczeniem prędkości wprowadzonym doraźnie. W nocy wskaźniki te (w przeciwieństwie do W9a i W9b) są oświetlone.
w10_a.jpgWskaźnik W10a.
w10_b.jpgWskaźnik W10b.
Wskaźniki W10a i W10b informują o początku i końcu popychania pociągu przez lokomotywę popychającą:
  1. Wskaźnik W10a umieszcza się 100 m przed miejscem, od którego należy rozpocząć popychanie.
  2. Wskaźnik W10b umieszcza się w miejscu, od którego należy zaprzestać popychania.
w12.jpgWskaźnik W12 nakazuje drużynie parowozu zakropienie a następnie zamknięcie klap popielnika. Ustawia się go 200 m przed mostami, wiaduktami, itp.
Z ogólnie znanych powodów wskaźnik ten na sieci PKP ma obecnie raczej już tylko znaczenie historyczne...
w13.jpgWskaźnik W13 nakazuje podniesienie noży i zamknięcie skrzydeł pługa odśnieżnego lub zachowanie szczególnej ostrożności przy pracy podbijarek, oczyszczarek tłucznia i innych maszyn torowych. Ogólnie - nakazuje wyłączenie tych urządzeń ze stanu pracy.
Ustawia się go 50 m przed miejscami typu skrzyżowanie z drogą kołową, głowica zwrotnicowa, wiadukt lub most.
stacyjka-7.jpg
Przykładowe ustawienia wskaźników W10, W12 i W13 wzywających do określonej obsługi pojazdu szynowego.
A - B jest odcinkiem, na którym należy dokonać popychania pociągu.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 10 października 2019 2004 - 2020
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.002 sek